Paragrafen

Bedrijfsvoering

Nissewaard leert door!

Wendbaar zijn als organisatie om in nieuwe omstandigheden te kunnen werken aan de
maatschappelijke opgaven, een goede dienstverlening en informatievoorziening zijn ook voor
Nissewaard essentieel. De continu veranderende omstandigheden in de buitenwereld, vragen om
een andere rol van ons als ambtelijke organisatie. Dit vraagt van onze medewerkers om daar flexibel
en adaptief op in te kunnen spelen.

In 2023 heeft op basis van een evaluatie een herijking plaatsgevonden op de wijze waarop de
organisatieontwikkeling vorm wordt gegeven. Er zijn veranderdoelen geformuleerd, waarbij continu
verbinding wordt gezocht met andere ontwikkelingen in de organisatie. Denk hierbij aan digitale
dienstverlening, omgevingswet, integraal samenwerken en steeds veranderende wetgeving. Daarbij
is er veel aandacht voor de randvoorwaarden, waaronder het veranderverhaal en het
verandervermogen. Thema’s door die voor 2023-2024 zijn bepaald, zijn onder meer
leiderschapsontwikkeling, informatievoorziening, procesgericht werken (-optimalisatie) en externe
dienstverlening (externe klanten) en bedrijfsvoering (interne klanten). Hierbij wordt rekening
gehouden met de veranderende klantbehoeften. Dit zijn veelal thema’s die al eerder zijn gestart en
met de nieuwe focus van de veranderdoelen in 2023 waar nodig zijn aangescherpt. Ook in 2024
wordt met deze nieuwe focus op de verandering invulling gegeven aan het ontwikkelen van de
organisatie en onze collega’s.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00