Paragrafen

Openbaarheid (Woo)

Openbaarheid en Transparantie

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet verving de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking al waren vastgelegd: het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw was dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt voor documenten uit tenminste 11 informatiecategorieën. De verplichting om actief openbaar te maken zal gefaseerd, per informatiecategorie, worden ingevoerd.

Binnen Nissewaard zijn inmiddels de stappen gezet die ervoor zorgen dat we ook aan alle nieuwe eisen voor passieve openbaarmaking voldoen. Ook zijn we begonnen met de projectmatige voorbereidingen om te voldoen aan de eisen voor actieve openbaarmaking, waarbij we aansluiten we bij de ambities zoals die in het coalitieakkoord 2022-2026 zijn vastgelegd.

In 2024 bouwen we verder op de eerste stappen voor actieve openbaarmaking die in 2022 en 2023 zijn gezet. Naar verwachting zullen de eerste Koninklijke Besluiten van kracht worden waarin de harde plicht tot actieve openbaarmaking van een informatiecategorie wordt vastgelegd. We zorgen dat we klaar zijn om de documenten in die categorieën te publiceren. Dat doen we onder meer door de documenten zo op te stellen dat ze voor openbaarmaking geschikt zijn en door een geschikt publicatiekanaal in te richten, zodat de documenten vindbaar zijn via de landelijke Woo-index.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00