Financiën

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

2024

2025

2026

2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

Materiële vaste activa

361.471

367.214

355.810

343.913

Financiële vaste activa

41.436

41.436

41.436

41.436

Totaal vaste activa

402.907

408.650

397.246

385.349

Vlottende activa

Voorraden

21.636

21.636

21.636

21.636

Uitzettingen

15.199

15.199

15.199

15.199

Liquide middelen

0

0

0

0

Overlopende activa

29.813

29.813

29.813

29.813

Totaal vlottende activa

66.648

66.648

66.648

66.648

Totaal activa

469.555

475.298

463.894

451.997

Passiva

Vaste passiva

Reserves

103.138

101.063

99.024

97.431

Resultaat boekjaar

0

0

0

0

Voorzieningen

15.000

15.000

15.000

15.000

Vaste schuld

199.197

182.202

165.908

149.614

Totaal vaste passiva

317.335

298.265

279.932

262.045

Vlottende passiva

Vlottende schuld

127.846

148.352

155.281

161.220

Overlopende passiva

24.374

28.681

28.681

28.732

Totaal vlottende passiva

152.220

177.033

183.962

189.952

Totaal passiva

469.555

475.298

463.894

451.997

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00