Financiën

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 

2024

2025

2026

2027

Incidentele lasten

Grondexploitatie

36.371.408

36.371.408

36.371.408

36.371.408

Implementatiekosten integrale ingang Sociaal Domein

250.306

250.306

Implementatiekosten rechtmatigheid

180.000

Subtotaal incidentele lasten excl. reserves

-36.801.714

-36.621.714

-36.371.408

-36.371.408

Incidentele baten

Grondexploitatie

36.226.461

36.226.461

36.226.461

36.226.461

Subtotaal incidentele baten excl. reserves

36.226.461

36.226.461

36.226.461

36.226.461

Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves)

-575.253

-395.253

-144.947

-144.947

Incidentele lasten

Grondexploitatie
Dit betreft de meerjarig geraamde lasten van de Nota Grondexploitaties 2023. De lasten fluctueren in de jaren.

Implementatiekosten integrale ingang Sociaal Domein

In het coalitieakkoord en in de Ontwikkelagenda is opgenomen dat een integrale ingang wordt gerealiseerd voor het sociaal domein. De Ingang is het startpunt voor het sociaal domein, waar informatie & advies wordt gegeven en vraagverheldering wordt uitgevoerd. Om de Ingang juridisch goed geborgd van start te kunnen laten gaan, wordt een samenwerkings-overeenkomst aangegaan met drie stichtingen. Om de ingang met voldoende omvang van start te kunnen laten gaan, zijn tijdelijk extra middelen nodig voor de implementatie op het gebied van de vraagverheldering, omdat de verschuiving van formatie door frictietijd nog niet volledig plaats kan vinden. De verwachting is namelijk dat formatie die nu ingezet wordt voor indicatiestelling en basisaanbod, straks deels ingezet kan worden in de ingang, omdat een (beperkt) deel van het werk in de ingang wordt gedaan. Omdat deze tijdwinst er nu nog niet is, is een overbruggingsperiode nodig voor vraagverheldering. Om te zorgen dat we voor ‘ravijnjaar’ 2026 effecten kunnen gaan zien van de ingang, wordt voorgesteld tijdelijk 2 fte te financieren aan formatie door middel van een subsidie aan één van de drie partijen. De kosten hiervan zijn gespecificeerd door MEEVivenz en bedragen € 250.306 in 2024 en € 250.306 in 2025.

Implementatiekosten rechtmatigheid
Deze post heeft te maken met de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en een verbeterslag daarin.

Incidentele baten

Grondexploitatie

Dit betreft de meerjarig geraamde baten van de Nota Grondexploitaties 2023. De baten fluctueren in de jaren.

 

2024

2025

2026

2027

Incidentele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve Nissewaard 2040

960.000

Storting reserve thuiswerkregeling

80.357

80.357

80.357

80.357

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

170.854

11.102

11.102

11.102

Storting reserve beheer

5.750

5.750

5.750

5.750

Storting reserve groot onderhoud  beheer

4.006.000

Subtotaal incidentele stortingen reserves

-5.222.961

-97.209

-97.209

-97.209

Incidentele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking algemene reserve

1.510.000

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

326.515

Onttrekking reserve sociaal domein

341.208

250.306

Onttrekking reserve onderwijshuisvesting

50.000

50.000

Onttrekking reserve beheer

4.291.000

500.000

Onttrekking groot onderhoud beheer

272.000

1.194.000

1.333.000

1.207.000

Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves

6.790.723

1.994.306

1.333.000

1.207.000

Subtotaal incidentele  mutaties reserves

1.567.762

1.897.097

1.235.791

1.109.791

Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves)

992.509

1.501.844

1.090.844

964.844

Incidentele stortingen

Nissewaard 2040

In 2024 wordt een bedrag van € 960.000 gestort in de reserve NN2040 om vanaf 2024 t/m 2027 de kosten voor de programmamanager en programmacoördinator uit te dekken.

Thuiswerkregeling
Met ingang van 2021 wordt € 80.357 jaarlijks gestort in de bestemmingsreserve Thuiswerken ten behoeve van een vergoeding van € 750,- per werknemer per 7 jaar voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Bij het afstoten van een pand valt ook het jaarlijks geraamde onderhoud terug naar de reserve. Dit is de meerjarige verwerking hiervan.

Beheer
Dit betreft een storting van bewonersbijdragen aan het baggeren van de haven, zie Perspectiefnota 2023.

Groot onderhoud beheer
Voor de komende 4 jaar worden extra kosten groot onderhoud voorzien. Hiervoor wordt € 4 miljoen in de reserve Groot onderhoud gestort, zie Perspectiefnota 2024.

Incidentele onttrekkingen

Algemene reserve
Dit betreft voor € 960.000 een storting in de reserve Nissewaard naar 2040 om dit project mogelijk te maken. Daarnaast is € 180.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording door het college en een verbeterslag daarin. Via de 2e Tussenrapportage 2022 is € 120.000 beschikbaar gesteld voor GEO data en € 100.000 voor Zorg- en techniekcampus. Tenslotte volgt uit de vorige begroting nog een mutatie van € 150.000.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Aan de hand van de Meerjarenonderhoudsplannen is in de begroting een gemiddeld budget vastgesteld voor het onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties. Om de totale begroting niet te veel te laten fluctueren is voor de uitschieters zowel naar boven als naar beneden een bestemmingsreserve gevormd om de jaarlijkse lasten af te stemmen op het jaarlijks beschikbare budget. In 2024 wordt aanzienlijk meer uitgegeven dan het standaard onderhoudsbudget  en wordt hiervoor een onttrekking gedaan aan de reserve onderhoud gebouwen. Omdat Nissewaard in het verleden een groeikern was zijn veel accommodaties op hetzelfde moment aan groot onderhoud toe. Dat maakt dat de uitgaven hoger zijn dan gemiddeld. 

Sociaal Domein
Dit betreft de onttrekking ten behoeve van de hierboven beschreven implementatiekosten voor een integrale ingang ad € 250.306 in 2024 en € 250.306 in 2025. Daarnaast is voor 2024 eerder besloten tot enkele kleinere onttrekkingen.

Onderwijshuisvesting
Deze onttrekkingen volgen uit eerdere advisering over groene schoolpleinen.

Beheer
Dit betreft met name de storting van € 4 miljoen in de reserve Groot onderhoud. Daarnaast vindt in 2025 een onttrekking plaats van € 0,5 miljoen ten behoeve van park Vogelenzang.

 

2024

2025

2026

2027

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Beleidsintensiveringen

Onttrekking herstructurering wijken

75.000

75.000

Onttrekking reserve sociaal domein

50.000

50.000

50.000

Onttrekking reserve Nissewaard 2040

320.000

320.000

320.000

Onttrekking algemene reserve

100.000

Onttrekking reserve duurzaamheid

420.000

Ter dekking van kapitaallasten

Onttrekking reserve annuïteiten

345.073

345.073

345.073

345.073

Onttrekking reserve sportaccommodaties

50.583

50.583

50.583

50.583

Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen

25.550

25.550

25.550

25.550

Onttrekking reserve afvalstoffen

11.880

11.880

11.880

11.880

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves

978.086

1.298.086

803.086

433.086

Saldo structurele mutaties reserves

978.086

1.298.086

803.086

433.086

Beleidsintensiveringen

Herstructurering wijken
Dit betreft het voorbereiden van de kwaliteitsimpuls voor de wijken De Akkers, De Hoek en Waterland.

Sociaal Domein
Dit betreft het aanpassen van de leerlijnen om te kunnen anticiperen op de snelle ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Nissewaard 2040
Dit betreft het op de rails zetten van (ruimtelijke) ontwikkelingen om Nissewaard qua groei, ambitie en kwaliteit klaar te stomen voor de toekomt. Dit programma is eindig. Nadat de ontwikkelingen in gang zijn gezet gaan ze over naar de lijnorganisatie.

Algemene reserve
Om het terrein Halfweg-Molenwatering uit te breiden (conform Nn2024 en in relatie tot de beoogde ontwikkeling van Haven Noord) is extra inzet nodig door een deskundige die dit gaat begeleiden.

Duurzaamheid
Naar aanleiding van de ontvangen verkoopopbrengst van de Eneco aandelen is een reserve Duurzaamheid ingesteld om daar een impuls aan te geven.

 

2024

2025

2026

2027

Totale baten

377.625

379.726

369.538

372.155

Totale lasten

376.471

379.488

374.650

377.587

Saldo baten en lasten

Inc lasten

36.802

36.622

36.371

36.371

Toevoegingen aan reserves

5.223

97

97

97

Totaal inc lasten

42.025

36.719

36.469

36.469

Inc baten

36.226

36.226

36.226

36.226

Onttrekkingen aan reserves

6.791

1.994

1.333

1.207

Totaal inc baten

43.017

38.221

37.559

37.433

Structurele lasten

334.446

342.769

338.181

341.118

Toevoegingen aan reserves

Totaal structurele lasten

334.446

342.769

338.181

341.118

Structurele baten

333.630

340.207

331.176

334.289

Onttrekkingen aan reserves

978

1.298

803

433

Totaal structurele baten

334.608

341.505

331.979

334.722

Incidenteel saldo

993

1.502

1.091

965

Structureel saldo

162

-1.264

-6.203

-6.396

Totaal saldo

1.154

238

-5.112

-5.431

Totale begrotingslasten

376.471

379.488

374.650

377.587

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

0,04%

-0,33%

-1,66%

-1,69%

Met het uitblijven van duidelijkheid vanuit het Rijk over hoe het 'financieel ravijn' in het begrotingsjaar 2026 opgelost gaat worden, heeft Nissewaard er net als vele gemeenten in Nederland voor gekozen om niet alles op alles te zetten om 2026 financieel sluitend te maken. In het verlengde van het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft (ook) Nissewaard de tekorten zichtbaar in begroting verwerkt.

Dat neemt niet weg dat voor de jaren 2024 en 2025 uiteraard wel hard gewerkt is om te komen tot een sluitende begroting. En dat is ook gelukt. Beide jaren sluiten met positieve saldi. Daarnaast beschikt Nissewaard nog over een goed gevulde Algemene reserve als financiële buffer.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00