Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard heeft te maken met een aantal vraagstukken van sociaal economische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele aard. Om deze opgaven het hoofd te bieden en om Nissewaard naar de toekomst toe schokbestendig te maken, is het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 opgesteld. Het ontstijgen van de ex-groeikernstatus betekent onder andere een betere balans te vinden in wonen, werken en bereikbaarheid. Tenslotte wordt ingezet op het beter benutten van de recreatieve waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat van Nissewaard.

Nissewaard streeft naar een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad. Het doel is dat inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en dat de gemeente nieuwe doelgroepen aantrekt. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op onderbelichte woningsegmenten. Toevoegen binnen die segmenten moet voor doorstroming en meer kansen voor starters zorgen. Daarnaast worden, onder andere voor jongeren, kansen gezien in transformatie van bestaande panden naar woningen, eerst en vooral in het stadscentrum. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein, Haven Noord en nabij Metro-busstation Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale en Rijksinstrumenten. Tevens wordt in deze collegeperiode ingezet op de wijkontwikkeling in met name De Hoek, Waterland de Akker en de gebiedsontwikkeling Noord.

In 2050 zijn wij energieneutraal, circulair en bestand tegen veranderingen in het klimaat. Dit betekent onder andere dat ontwikkelingen die plaatsvinden in de gebouwde omgeving, zowel bij transitie van bestaande bouw als bij nieuwbouw, een substantiële bijdrage leveren aan die ambitie.

De opgaven die van buiten op ons als organisatie afkomen vragen om een andere manier van werken. Die andere manier van werken sluit aan bij de transitie die met de komst van de Omgevingswet wordt beoogd. Vanaf 1 januari 2024 zal deze wet van kracht zijn en beschikken wij over een nieuw instrumentarium. De essentie van de Omgevingswet draait echter om het creëren van betere, integrale regelgeving, het verminderen van regelgeving, het bieden van meer ruimte voor goede initiatieven, het versnellen van besluitvormingsprocessen en het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving.

Wij beseffen dat we deze uitdagingen niet alleen aankunnen en zijn ons zeer bewust van onze omgeving. De samenleving verandert namelijk in een razendsnel tempo en verwacht dat de overheid daadkrachtig optreedt en toegang biedt tot snelle, duidelijke en betrouwbare informatie, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Wij willen dat initiatiefnemers en inwoners zich serieus genomen voelen omdat wij hen actief betrekken bij (de voorbereiding van) besluiten en goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de samenleving. We moedigen waardevolle, creatieve en innovatieve ideeën uit de samenleving aan, omdat deze bijdragen aan het creëren van een nog betere leefomgeving in Nissewaard waar het prettig is om te wonen, werken en te leven.  

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

30.484

40.447

46.431

46.707

45.837

45.572

Baten

-22.120

-31.961

-41.100

-41.052

-40.942

-40.916

Saldo lasten en baten

8.364

8.486

5.332

5.655

4.895

4.656

Mutaties reserves

-752

-3.526

-75

-495

0

0

Totaal programma

7.612

4.961

5.257

5.160

4.895

4.656

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

46.431

12,5 %

41.100

11,1 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00