Financiën

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022 (- = voordelig saldo)

Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023)

Bgr 2024 lasten

Bgr 2024 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

1.889

3.426

3.776

3.776

- Burgerzaken

1.341

1.863

2.907

1.797

1.110

- Dienstverlening

232

109

190

190

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

9.936

10.698

11.010

53

10.957

- Beheer openbare ruimte

18.936

28.835

47.955

23.245

24.710

- Accommodaties & parkeren

15.046

19.289

25.989

8.701

17.289

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

1.382

1.624

1.724

84

1.640

- Bereikbaarheid & mobiliteit

85

218

103

9

94

- Duurzaamheid & klimaatadaptatie

2.318

3.400

3.451

1.487

1.965

- Wonen

1.282

3.641

2.821

900

1.921

- Bouwprojecten & grex

3.297

-396

38.332

38.620

288

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

575

829

913

333

580

- Cultuur

6.697

6.809

9.264

2.372

6.893

- Recreatie & toerisme

1.297

1.151

1.181

326

856

- Cultureel erfgoed

108

132

131

131

- Sport

1.125

1.717

1.054

2

1.052

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

3.475

3.353

10.269

5.176

5.093

- Thuis in de wijk

5.826

5.137

6.250

6.250

- Maatwerk jeugd

42.917

46.055

48.294

48.294

- Maatwerk volwassenen

37.175

50.311

46.663

1.172

45.491

- Werk & inkomen

26.824

32.878

68.861

41.094

27.767

- Volksgezondheid

745

924

902

902

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

37.787

36.927

40.597

890

39.707

- Treasury

-1.438

-1.790

-368

1.997

2.366

- Vennootschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-210.860

-208.089

219.617

219.617

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-16.740

-17.660

702

20.120

19.418

- Overige belastingen

-579

-585

93

755

662

- Overige baten & lasten

-4.017

1.620

-1.878

1.046

2.924

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-13.338

32.425

371.188

369.796

246.666

245.274

Saldo begroting 2024 (ex reserves)

1.392

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00