Financiën

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022 (- = voordelig saldo)

Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023)

Bgr 2024 lasten

Bgr 2024 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-13.338

32.425

371.188

369.796

246.666

245.274

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

-258

-50

- Burgerzaken

-86

-80

- Dienstverlening

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

-983

-497

- Beheer openbare ruimte

3.043

-6.231

4.012

4.845

833

- Accommodaties & parkeren

-3.677

-800

171

76

95

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

-22

-36

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-161

-320

- Duurzaamheid & klimaatadaptatie

-49

-1.414

- Wonen

-290

-1.755

75 

75 

- Bouwprojecten & grex

-231

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

-456

100

100

- Cultuur

-203

-257

- Recreatie & toerisme

-13

-335

- Cultureel erfgoed

-37

-13

- Sport

-790

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

729

-398

150

150

- Thuis in de wijk

3.731

-2.618

341

341

- Maatwerk jeugd

680

-90

- Maatwerk volwassenen

5.946

-6.774

- Werk & inkomen

4.692

-4.194

50

50

- Volksgezondheid

283

-151

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

-285

-1.573

80

507

426

- Treasury

- Vennootschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

- Overige belastingen

- Overige baten & lasten

-2.505

-3.590

960

1.625

665

Totaal reserves

10.307

-32.425

5.223

7.769

95

2.641

Saldo reserves

-2.546

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves)

-3.031

376.411

377.565

246.761

247.915

Saldo begroting 2024 (inc reserves)

-1.154

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00