Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.

We benutten onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

Het beeld is dat er zonder onderbreking crises of onzekerheden elkaar opvolgen of kunnen versterken. De oorlog in Oekraïne, de effecten van de inflatie en de energievraagstukken zijn voor ondernemers en inwoners manifest. Tegelijkertijd is er in veel sectoren een groot (dreigend) personeelstekort waardoor verder ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid belemmerd wordt. Voor Nissewaard is het van belang hier blijvend aandacht aan te geven en te doen wat mogelijk is op gemeenteniveau voor de onderdelen van dit programma, zowel het ondernemen als het ontspannen.

Er is en blijft - mede vanuit Nissewaard 2040 - ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard in combinatie met scholingsmogelijkheden. Concrete initiatieven worden opgepakt om het economische vestigingsklimaat te versterken, de bestaande bedrijventerreinen te verbeteren en nieuwe ruimte aan te bieden.

Ondersteuning van het netwerk aan vrijwilligers(organisaties) is essentieel om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen en te ontspannen.

Kunst en cultuur hebben we hoog in het vaandel staan in Nissewaard. We zijn trots op onze culturele infrastructuur, trots op het brede cultuuraanbod en trots op de grote hoeveelheid kunstwerken in onze openbare ruimte. We vinden het belangrijk alle inwoners van Nissewaard kansen voor ontwikkeling, ontplooiing en ontmoeting te bieden en zien het als een uitdaging daar alle (culturele) identiteiten bij te betrekken. De beleving van kunst en cultuur staat voor ons niet op zichzelf maar biedt  ook tal van mogelijkheden voor een maatschappelijk rendement dat bijdraagt aan de doelstellingen in het sociaal domein. Kunst en cultuur zijn van belang vanwege de bijdrage aan het leefklimaat in de kernen en de wijken en vanwege de kansen op ontwikkeling en ontplooiing voor inwoners door middel van cultuureducatie en –participatie.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Lasten

12.640

14.433

12.544

12.349

12.308

12.307

Baten

-2.837

-3.796

-3.033

-3.006

-2.979

-2.979

Saldo lasten en baten

9.802

10.637

9.511

9.343

9.329

9.328

Mutaties reserves

-253

-1.851

-100

0

0

0

Totaal programma

9.549

8.786

9.411

9.343

9.329

9.328

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

12.544

3,4 %

3.033

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00