Financiën

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Programma thema's                                                  (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022 (- = voordelig saldo)

Begroting 2023 (inc wijzigingen t/m 18 september 2023)

Bgr 2024 lasten

Bgr 2024 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

1.482

2.911

3.214

3.214

0.2 Burgerzaken

1.573

1.672

3.097

1.797

1.300

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.352

6.922

7.197

1.694

5.502

0.4 Overhead

37.266

36.334

40.025

973

39.052

0.5 Treasury

-1.438

-1.790

-368

1.997

2.366

0.61 OZB woningen

-10.410

-11.036

466

12.669

12.202

0.62 OZB niet-woningen

-6.330

-6.625

235

7.451

7.216

0.63 Parkeerbelasting

-345

-411

51

461

409

0.64 Overige belastingen

-580

-571

106

755

649

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-210.556

-207.761

356

219.617

219.261

0.8 Overige baten en lasten

-2.805

-14

-2.288

638

2.925

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

10.307

-32.333

5.223

7.769

2.546

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.706

7.047

6.894

142

6.752

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.772

4.074

4.651

53

4.598

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

12.771

19.931

18.964

884

18.081

2.2 Parkeren

2.246

2.051

4.784

2.661

2.123

2.3 Recreatieve havens

-2

-2

2

-2

2.4 Economische havens en waterwegen

5

11

12

12

2.5 Openbaar vervoer

70

106

135

9

126

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

667

1.118

853

-853

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

35

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

253

116

542

398

144

3.4 Economische promotie

261

559

892

409

-483

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

10

11

11

11

4.2 Onderwijshuisvesting

4.387

4.732

7.762

1.408

6.354

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.461

2.326

7.329

4.947

2.382

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.087

1.903

1.054

2

1.052

5.2 Sportaccommodaties

3.069

3.497

4.026

1.082

2.944

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

4.199

4.141

6.458

2.286

4.173

5.4 Musea

150

155

120

-120

5.5 Cultureel erfgoed

630

297

550

8

542

5.6 Media

3.010

3.139

3.967

740

3.227

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.964

14.123

11.816

67

11.749

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.783

11.329

12.487

1.202

-11.285

6.2 Wijkteams

6.410

9.341

11.004

9

10.995

6.3 Inkomensvoorzieningen

15.546

13.389

46.053

36.853

9.200

6.4 Begeleide participatie

9.876

10.684

14.619

3.738

10.881

6.5 Arbeidsparticipatie

5.873

6.940

6.596

241

6.355

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

3.413

2.587

3.569

653

2.917

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.999

6.71a Huishoudelijke hulp

7.368

7.912

8.529

8.529

6.71b Begeleiding

4.486

5.326

5.295

5.295

6.71c Dagbesteding

1.937

2.241

2.428

-2.428

6.71d Overige maatwerkarrangementen

234

301

341

341

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

25.280

3

16

-16

6.72a Jeugdzorg begeleiding

1.647

1.902

2.307

-2.307

6.72b Jeugdzorg behandeling

5.162

9.398

11.562

11.562

6.72c Jeugdzorg dagbesteding

259

1.637

1.705

-1.705

6.72d Jeugdzorg zonder verblijf overig

1.874

1.362

1.156

-1.156

6.73a pleegzorg

2.467

1.748

-1.748

6.73b Gezinsgericht

12

14

14

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

9.873

11.526

11.526

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

274

432

450

450

6.74b Jeugd behandeling crisis/LTA/GGZ verblijf

2.467

2.422

2.422

6.74c Gesloten plaatsing

12

14

14

6.81 Geescaleerde zorg

438

6.81a Beschermd wonen

7.316

19.822

15.485

314

15.171

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.545

7.893

6.081

6.081

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

208

6.82a Jeugdbescherming

5.653

3.764

3.764

6.82b Jeugdreclassering

682

605

605

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

3.307

3.366

3.997

208

3.788

7.2 Riolering

-1.673

-1.543

6.120

7.828

-1.708

7.3 Afval

-3.322

-2.914

11.665

14.745

-3.080

7.4 Milieubeheer

2.362

3.492

3.645

1.631

2.014

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

49

309

844

532

312

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.600

3.421

2.043

2.043

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

4.367

1.833

37.883

37.853

30

8.3 Wonen en bouwen

1.081

1.738

2.362

900

1.462

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-3.031

376.471

377.625

224.318

225.472

Saldo begroting 2021 (inc reserves)

-1.154

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2023 10:27:43 met de export van 11/22/2023 15:49:00